Naturgas Service: 2019-2020Abonnement A: 
Et gaseftersyn vælges hvert 1-2-3 år. 
Reservedele betales der for. 
Pr. gang: 1.400 kr. inkl. Moms.

Abonnement B:  
Et gaseftersyn vælges hvert 1-2-3 år.
Reservedele betales der for.  
Kørsel og arbejdsløn ved tilkald er dækket af aftalen. 
1-årig = 1.739 kr. inkl. moms hvert år.
2-årig = 2.468 kr. (1.234 kr. inkl. moms hvert år)
3-årig = 2.970 kr. (990 kr. inkl. moms hvert år) 

Beløbet betales når første gaseftersyn er lavet, og derefter ved hvert eftersyn.
Hvis du ønsker at trække dig ud af samarbejdet, kan det altid lade sig gøre.

Eftersyn indeholder :
Kontrol af tæthed på gasrørsinstallation.
Rensning af brænder og brandkammer.
Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel.
Inspektion, afprøvning og rensning af aftræk. 
Kontrol af kedelbelastning.Kontrol af ekspansionsbeholder og 2,5 bars sikkerhedsventil.
Sikkerhedskontrol af kedel.Udskrift af forbrændingskvaliteten.

Priser reguleres hvert år pr. 1 maj.

 

 

Naturgas service.

 

Hovedeftersyn:

Et hovedeftersyn omfatter kontrol, justering og rensning af gaskedlens komponenter.

Eftersynet kan også omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser, selve komponenterne og reservedele er ikke dækket af aftalen.

Hovedeftersynet udføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid er mandag til onsdag fra 7.00 til 16.00 Torsdag fra 7.00 til 15.00 Fredag fra 7.00 til 13.00

Hovedeftersynet omfatter følgende:

∙ Kontrol af tæthed på gasrørsinstallation.

∙ Rensning af brænder og brandkammer.

∙ Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel.

∙ Inspektion, Afprøvning og rensning af aftræk.

∙ Kontrol af kedelbelastning.

∙ Kontrol af ekspansionsbeholder og 2,5 bars sikkerhedsventil.

∙ Sikkerhedskontrol af kedel.

∙ Udskrift af forbrændingskvaliteten.

 

Serviceaftalen:

En serviceaftale er en aftale om, at gaskedlen bliver efterset med faste intervaller. Serviceintervallerne beror dels på lovkrav udmøntet i Gasreglement A, dels på kedelleverandørernes anbefalinger og dels på Jepsen Gas & VVS egne erfaringer.

 

Aftaleperioden for en serviceaftale er et eller flere år, afhængig af den valgte aftaletype.

 

Serviceaftalen dækker:

Et hovedeftersyn hvori der indgår følgende dele:

∙ Alle komponenter og rør inden for gaskedlens kabinet, dog ikke varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler.

 

Hvis følgende komponenter er placeret uden for kedlens kabinet, er de ligeledes omfattet af eftersynet:

∙ Trevejsventil inkl. Unioner og snavsesamler.

∙ 2,5 bars Sikkerhedsventil og standardpumpe til varmeanlægget.

∙ Aftrækssikring.

∙ Driftstermostat.

∙ Trykekspansionsbeholder.

∙ Varmtvandsbeholderens termostat.

∙ Klimastyring og automatik (som standardkomponent)

∙ Komponenter der normalt er placeret inden for kabinettet, men flyttet udenfor og placeret i opstillingsrummet.

∙ Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med udførelse af et hovedeftersyn.

∙ Arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald, når årsagen til driftsstop eller driftsforstyrrelse er dækket af serviceaftalen.

 

 

 

 

∙ Arbejdsløn ved udskiftning af defekte reservedele og justering af komponenter, der er omfattet af serviceaftalen.

 

Forbehold:

∙ Jepsen Gas & VVS kan stille krav om tillægspris, hvis vi ved første besøg konstatere, at anlæggets tilstand er dårlig, eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet.

∙ Jepsen Gas & VVS kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgående aftale.

∙ Jepsen Gas & VVS skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra montør til opgaven.

∙ Jepsen Gas & VVS er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere reservedele, komponenter, automatik og andet udstyr, men vil i videst mulig omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder.

∙ Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af servicefirmaet.

∙ Jepsen Gas & VVS kan forlange, at mangler ved gasinstallationen, varmeanlægget eller varmtvandsbeholderen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift.

∙ Jepsen Gas & VVS kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor særligt tidskrævende aftapnings-udluftningsforhold gør sig gældende.

 

Serviceaftalen Dækker Ikke:

∙ Forbrug af reservedele og komponenter af enhver art.

∙ Udskiftning af støbte kedelblokke samt åbne ekspansionsbeholdere.

∙ Udsyring/højtryksrensning af kedlens varmeveksler/kedelblok (demontering og montering er med i  aftalen

∙ Udsyring/rensning/udskiftning af varmtvandsbeholder/brugsvandvarmeveksler uanset placering inden for eller uden for kabinet.

∙ Udskiftning og kontrol af anode i varmtvandsbeholder.

∙ Udskiftning af 10 bars sikkerhedsventil til varmtvandsbeholder.

∙ Udskiftning/rensning af rør, haner og flexslanger uden for gaskedlens kabinet.

∙ Udskiftning af shuntventil og brugsvandspumpe.

∙ Etablering af inspektions- og rensemulighed i aftræk.

∙ Hel eller delvis udskiftning eller reparation af aftrækssystem.

∙ Kontrol udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg.

∙ Demontering af skabe, hylder, rør o. lign. For adgang til gaskedlen.

∙ Tilkald til vandpåfyldning, åbning for gassen, strømsvigt samt fejlbetjening af kedelanlæg og automatik/klimastyring.

∙ Ombygning af automatik/klimastyring omplacering af følere samt indgreb i fast elinstallation

∙ Tilkald til defekte reservedele og komponenter, der tidligere er anbefalet udskiftet.

∙ Timeløn til ekstra montør, hvis arbejdet ikke kan udføres af en enkelt montør.

∙ Fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter/reservedele.

 

 

 

 

 

∙ Særligt omfattende servicearbejde ved første besøg, som medfører et tidsforbrug på over 2 timer.

∙ Tilkald til driftsstop eller driftsforstyrrelser, hvor kunden ikke har reageret på henvendelse om hovedeftersyn.

∙ Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, elinstallationen eller uautoriserede personer.

∙ Gentagne tilkald, der skyldes snavs, ilt- og gennemstrømningsproblemer i varmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionssystem.

 

Servicetilkald:

Driftsstop af enhver karakter vil først blive forsøgt afhjulpet ved vejledning pr. telefon.

Kan driftstoppet ikke afhjælpes pr. telefon kan kunden forvente at få besøg, inden for normal to timer. Kunden skal sikre at Jepsen Gas & VVS kan få adgang til kedlen umiddelbart efter, at tilkaldet er rekvireret.

 

Ved driftsstop af omfattende karakter vil Jepsen Gas & VVS tilstræbe at opretholde varmeforsyningen ved midlertidige foranstaltninger og eventuelt ved brug af alternativ energiforsyning.

 

Ved manglende varmt brugsvand kan der forventes hjælp på adressen på hverdage inden for normal arbejdstid.  

 

Tilkaldeperioder:

Fyringssæson: 1 oktober til 30 april fra kl. 07.00 til kl. 22.00 alle ugens dage. Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 kan ikke udføres samme dag, men vil blive forsøgt afhjulpet pr. telefon.

Sommerperiode: 1 maj til 30 september på hverdage. Aftalen dækker ikke tilkald på helligdage, 1 maj og Grundlovsdag.

 

Betaling:

∙ Betaling for serviceaftalen opkræves efter serviceeftersynet. Betalingen omfatter et hovedeftersyn og tilkald.

∙ Betalingen for eventuelle reservedele og komponenter opkræves efter, at reparationen eller udskiftningen har fundet sted.

∙ Ved aftalens opsigelse eller ophør vil Jepsen Gas & VVS opkræve eventuelt skyldigt restbeløb for eftersyn og tilkaldsdækning.

∙ Ligeledes opkræves eventuelle skyldige beløb for reservedele, komponenter og arbejdsløn, der ikke er omfattet af aftalen.

 

Opsigelse:

Aftalen kan opsiges af begge parter med 8 dages varsel. Ved opsigelse skal eventuelle skyldige beløb indbetales til Jepsen Gas & VVS.

 

 

 

 

 

 

 

Fraflytning/Ejerskifte.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer normalt i serviceaftalens rettigheder og forpligtelser. Ejendommens ejer er forpligtet til at give den nye ejer meddelelse om dette. Ønsker den nye ejer ikke at overtage serviceaftalen, er den tidligere ejer forpligtet til at indbetale et eventuelt skyldig beløb for serviceaftalen til Jepsen Gas & VVS.

Reservedele og ydelser uden for serviceaftalen forbrugt inden ejerskiftet, skal betales af tidligere ejer.

 

Kedeludskiftning:

Ved kedeludskiftning ophører serviceaftalen under forudsætning af, at Jepsen Gas & VVS anmelder kedeludskiftningen. Ved ophør skal eventuelle skyldige beløb indbetales til Jepsen Gas & VVS.

 

Ændring af priser og betingelser:

Servicepriserne kan ændres en gang årligt pr. 1 maj.

Ændring af servicebetingelserne varsles minimum 30 dage før ikrafttrædelsesdatoen.

 

Reklamation:

Er en reparation mangelfuld, eller er der mangler ved materiale leveret i henhold til serviceaftalen, afhjælper Jepsen Gas & VVS manglerne inden for rimelig tid. Indsigelser vedrørende mangler skal meddeles Jepsen Gas & VVS inden for rimelig tid efter servicearbejdets udførelse.

 

Udskiftede Reservedele:

Defekte reservedele efterlades på adressen, og Jepsen Gas & VVS anbefaler, at de opbevares, indtil afregningen har fundet sted. Prisen på skiftede reservedele vil fremgå af regningen.

 

Ikrafttrædelse og fortrydelsesret: